close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
خلاصه فصل های دهم و یازدهم زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی

جستجوگر پیشرفته سایتآخرين ارسال هاي تالار گفتمان
loading...
عنوان پاسخ بازدید توسط
0 542 mohsen
0 342 mohsen
0 367 mohsen

خلاصه فصل های دهم و یازدهم زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی

خلاصه فصل های دهم و یازدهم زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی

 

 

فصل دهم: آغازیان 

ویژگی های آغازیان :

1) همگی یوکاریوت 2) بیش تر تک سلولی و برخی پرسلولی 3) برخی فتوسنتز کننده و برخی انگل و شکارچی

4) برخی دارای تاژک و مژک 5) بسیاری ساکن آب ( بصورت پلانکتون های آزاد یا چسبیده ) و برخی ساکن خاک های مرطوب

6) برخی دارای بخش های پاسخ دهنده به تحریکات محیطی ( داشتن لکه چشمی در اوگلنا)

7) بسیاری دارای تولید مثل غیرجنسی از طریق میتوز و برخی دارای دارای تولید مثل جنسی در شرایط نامساعد

8) فاقد بافت های تمایز یافته مشابه آن چه در سایر فرمانروهای یوکاریوتی دیده می شود می باشند.

9) بر خلاف گیاهان و جانوران رویان یا جنین تشکیل نمی دهند.

10) فاقد ساختارهای تولید مثلی پرسلولی می باشند.نکته: اولین یوکاریوت در واقع آغازیان بوده و دارای قدمتی 5/1 ملیارد ساله بوده و سایر یوکاریوت ها ( قارچ ها, گیاهان و جانوران) از آن ها مشتق شده اند.

اولین وِیژگی های یوکاریوتی که در آغازیان پدیدار شده است:

1) تولید مثل جنسی 2) پرسلولی بودن

انواع آغازیان: 1) پروتوزئر ( آغازیان هتروتروف یا جانوری ) 2) آغازیان فتوسنتز کننده ( جلبک ها)ویژگی های کلامیدوموناس: 1) جلبک سبز تک سلولی 2) قادر به تشکیل کلنی هایی از انواع مختلفی از سلول

3) دارای سلول هاپلوییدی 4) دارای تولید مثل غیر جنسی به روش میتوز و تولید مثل جنسی در شرایط نامساعد

تولید مثل غیر جنسی در کلامیدوموناس: ( جلبکی تک سلولی)

1)در نتیجه یک تا سه تقسیم میتوز از سلول کلامیدوموناس دو تا هشت سلول هاپلویید موسوم به زئوسپور حاصل می آید.

2) زئوسپورها ابتدا درون دیواره سلول مادری باقی مانده و پس از رسیدن با پاره کردن دیواره آزاد می شوند.

تولید مثل جنسی در کلامیدوموناس : (در شرایط نامساعد یا تجمع مواد زاید در محیط)

1) تقسیم میتوز سلول هاپلویید و ایجاد سلول های هاپلوییدی موسوم به گامت ها

2) لقاح گامت ها و ایجاد سلول دیپلوییدی موسوم به زیگوسپور( سلول مقاوم به شرایط نا مساعد)

3) در شرایط مساعد با انجام میوز سلول های هاپلوییدی ایجاد می نماید که با پاره کردن زیگوسپور آزاد می گردند.

ویژگی های کاهوی دریایی : ( جلبکی پرسلولی)

1) جلبک سبز پر سلولی 2) دریازی 3) دارای تناوب نسل ( دارای اسپورفیت دیپلوییدی و گامتوفیت هاپلوییدی)

تولید مثل جنسی در کاهوی دریایی:

1) اسپورفیت دیپلوییدی دارای سلولهای تولید مثلی موسوم به اسپورانژ است که با میوز تولید زئوسپور های هاپلویید را می کند.

2) از رشد زئوسپورها ( هاگ ها) گامتوفیت پر سلولی حاصل می شود وگامتوفیت بالغ با میتوز گامت تولید می کند.

3) دو گامت با هم لقاح انجام داده و به اسپورفیتی جدید تبدیل می شوند.

ویژگی های اسپیروژیر: ( جلبکی پرسلولی) 1) جلبک سبز پر سلولی ( کلنی) 2) رشته ای شکل و ساکن آب 3) دارای کلوپلاست نواری شکل 4)دارای سلول های هاپلوییدی 5) تولید مثل جنسی به روش هم جوشی

تولید مثل جنسی در اسپیروژیر:

1) دو رشته اسپیروژیر در مجاور هم قرار گرفته و سپس از هر سلول زایده ای به سمت سلول مجاور فرستاده می شود.

2) با از بین رفتن دیواره سلول در محل تماس هسته یک رشته وارد سلول دیگر شده و زیگوت ایجاد می شود.

3) از رویش زیگوت ها در محیطهای مناسب رشته های هاپلوییدی خارج می شود.

ویژگی های آمیب ها

1) تک سلولی یوکاریوت 2) دارای برآمدگی های سیتوپلاسمی موسوم به پای کاذب ( جهت تغذیه و حرکت) 3) فاقد دیواره سلولی ( پاهای کاذب از هر بخشی از سلول بیرون می زند) 4) ساکن آب های شیرین و شور و خاک های مرطوب 5) فاقد میو و تولید مثل جنسی و دارای تولید مثل غیرجنسی و میتوز 6) اغلب دارای زندگی آزاد و فاقد زندگی انگلی 7) آمیب اسهال خونی از راه غذا و آب های آلوده منتقل می شود.

وِیژگی های روزن داران

1) دریازی موجود در ماسه های دریایی یا متصل به اجسام و بدن موجودات 2) دارای پوسته ای سوراخ دار و آهکی و محکم (از تجمع آن ها سنگ های آهکی حاصل می آید) 3) حلزونی شکل 4) دارای برآمدگی های سیتوپلاسمی خارج شده از سوراخ ها ( جهت تغذیه و حرکت) 5) برخی از جلبک های سبز همزیست در زیر پوسته خود تغذیه می کنند.فصل دهم: آغازیان

ویژگی های دیاتوم ها

1) تک سلولی فتوسنتز کننده 2) دیواره سلولی دو قسمتی و سیلیسی با تزیینات خاص ( در نتیجه رسوبات ضخیم ایجاد سنگ های سیلیسی را می نمایند) 3) دیاتوم های ساکن دریاها مهمترین تولیدکننده های زنجیره های غذایی می باشند 4) در نتیجه سر خوردن بر روی مواد شیمیایی ترشح شده از منافذ پوست حرکت می کنند 5) دارای تقارن شعاعی ( چرخی) یا دوطرفه ( قوطی واکس)

6) دارای سلول های هاپلویید 7) معمولا دارای تولید مثل غیرجنسی و گاها تولید مثل جنسی

تولید مثل در دیاتوم ها:

1) در تولید مثل غیر جنسی دو نیمه ی پوسته از هم جدا شده و هر نیمه نیمه ی کوچکتر خود را می سازد در این الگو اندازه بدن دیاتوم ها نسل به نسل کوچک تر می شود.

2) در تولید مثل جنسی دیاتوم های بسیار کوچک از پوسته بیرون آمده با میوز ایجاد گامت نموده و تولید مثل جنسی انجام می شود. سلول حاصل از تولید مثل جنسی وقتی به قدر کافی بزرگ شد در اطراف خود دیواره سلولی را می سازد.

ویژگی های جلبک های سبز: 1) آغازیان فتواتوتروف 2) بسیاری تک سلولی و ساکن آب شیرین و برخی پرسلولی و ساکن آب شور و برخی پلانکتون های آب شورند 3) دارای رنگیزه های فتوسنتزی مشابه به رنگیزه های گیاهی ( انواع کلروفیل و کارتونید ها) 4) اغلب دارای هر دو نوع تولید مثل جنسی و غیر جنسی

ویژگی های جلبک های قهوه ای : 1) آغازیان فتواتوتروف 2) پر سلولی 3) دریازی 4) دارای چرخه زندگی تناوب نسل 

5) کلپ بزرگترین جلبک قهوه ای ساکن نواحی ماسه ای که غذا و حتی زیستگاه انواعی از جانوران است.

ویژگی های جلبک های قرمز: 1) آغازیان فتواتوتروف 2) پرسلولی 3) ساکن اقیانوس های گرم 4) به کمک رنگیزه فرمز قادر به جذب نور تابیده به اعماق می شوند 5) در دیواره سلولی برخی از آن ها کربنات کلسیم وجود دارد 6) چرخه زندگی آن ها تناوب نسل است 7) از برخی از آن ها جهت تولید آگار استفاده می شود.

وِِیژگی های تاژکداران چرخان

1) آغازیات تک سلولی و فتوسنتز کننده 2) ساکن آب شیرین و اغلب آب های دریاها به صورت پلانکتونی 3) دارای پوشش سلولزی که اغلب توسط لایه سیلیسی پوشیده شده است ( منجر به ایجاد شکل های نامتعارفی شده است) 4) اغلب دو تاژکی

5) تعداد کمی تولید کننده سم های قوی 6) تولید مثل غیر جنسی از طریق میتوز

انواع تاژک : 1) تاژکی که یک انتهای آن در شیار طولی و انتهای دیگر آزاد بوده و به صورت یک سکان عمل می کند.

2) تاژکی که دور تا دور سلول را احاطه نموده و موجب چرخش و حرکت رو به جلو می شود.

ویژگی های تاژکدران جانور مانند: 1) آغازیان تک سلولی و هتروتروف 2) تعداد تاژک ها از مختلف از یک تا هزاران عدد

3) برخی هم زیست در لوله گوارش موریانه و دارای آنزیم تجزیه کننده چوب ( سلولاز ) 4) برخی برای انسان و جانوران اهلی بیماری زا هستند 5) اغلب دارای تولید مثل غیر جنسی و برخی توانایی تولید گامت را دارا هستند.

ویژگی های اوگلناها: 1) تک سلولی و حدود یک سوم از آن ها فتوسنتز کننده و ما بقی هتروتروف می باشند 2) دو تاژکی

3) ساکن آب شیرین 4) ارتباط زیادی با تاژکداران جانوری داشته و برخی این دو شاخه را یک شاخه محسوب می کنند 5) دارای لکه چشمی که در جهت گیری اوگلنا به سوی نور کمک می کند ( لکه چشمی مجاور تاژک بلند قرار دارد) 6) تولید مثل غیر جنسی از طریق میتوز . 

انواع تاژک :1) تازک بلند 2) تاژک کوتاه

ویژگی های مژکداران: 1) تک سلولی و هتروتروف 2) دارای تعداد فراوانی مژک در ردیف های متراکم جهت حرکت 3) پیچیده ترین و غیر معمولترین آغازیان ( برخی آن ها را در فرمانرو جداگانه ای قرار می دهند) 4)دیواره سخت و انعطاف پذیر که موجب فشرده شدن و عبور از موانع را به آن ها می دهد 5) تولید مثل اغلب غیر جنسی ( تا حدود 70 نسل) بعد از آن از طریق تولید مثل جنسی که به صورت هم یوغی و تبادل مواد ژنی انجام می گیرد.

انواع واکوئل در مژکدران: 1) واکوئل گوارشی 2) واکوئل ظربان دار تنظیم کننده آب

انواع هسته در بیش تر مژکداران: 1) هسته کوچک که محل قرار گیری کروموزوم ها و انجام میتوز است

2) هسته بزرگ که دارای قطعه کوچکی DNA است که از هسته کوچک آمده است.

تفاوت آغازیان کپک مانند با قارچ ها: 1) در دیواره سلولی آغازیان کپک مانند بر خلاف قارچ ها کیتین وجود ندارد

2) میتوز در آغازیان کپک مانند با قارچ ها متفاوت است.

نکته: آغازیان کپک مانند هتروتروف بوده و تا حدی قابلیت حرکت دارند.

وِیژگی کپک های مخاطی سلولی: 1) مشابه آمیب بوده و در خاک حرکت نموده باکتری ها را می بلعند 2) به هنگام تنش های محیطی آمیب ها تجمع یافته ایجاد کلنی پر سلولی می کنند. 3) اجزای هر کلنی شامل یک پایه و یک ساقه با نوکی متورم است 4) نوک متورم از طریق میتوزهاگ ها را می سازد 5) هر هاگ با رها شدن سلول آمیب مانند هاپلویید جدید را بوجود می آورد.فصل دهم: آغازیان 

ویژگی های کپک های مخاطی پلاسمودیومی: 1) دارای هسته های فراوان که بوسیله دیواره سلولی از یکدیگر جدا نشده اند

2) کپک پلاسمودیوم دارای سلول های دیپلوییدی است 3) در حین حرکت تعداد زیادی باکتری و مواد آلی را می بلعند

پلاسمودیوم: توده ای سیتوپلاسمی دارای تعداد زیادی هسته

تولید مثل در کپک پلاسمودیومی: 1) در تنش خشکی یا گرسنگی به توده های متعددی تقسیم می شوند

2) در نوک هر توده کپسولی است که در آن هاگ ها نمو پیدا می کنند ( مقاوم به شرایط سخت محیطی)

3) هاگ در شرایط مساعد روییده به سلول های آمیبی هاپلوییدی یا سلول های تاژکدار تبدیل می شوند.

4) از لقاح سلول های هاپلویید زیگوت دیپلویید ایجاد می شود.

5) از تقسیم میتوز زیگوت پلاسمودیوم های جدیدی ایجاد می شود.

ویژگی های هاگداران: 1) تک سلولی و انگل 2) غیر متحرک 3) در چرخه تولید مثلی هاگ تولید می کنند 4) شامل حدود 4500 گونه 5) عامل مالاریا نوعی هاگدار است 6) هاگداران جانوران را مبتلا نموده و از میزبانی به میزبان دیگر منتقل می شوند( انتقال بوسیله نیش حشرات و بعضی در مدفوع جانوران آلوده یافت می شود) 7) در هر چرخه زندگی آن ها هم تولید مثل غیر جنسی و هم جنسی وجود دارد.

تولید مثل جنسی هاگداران: 1) گامت ماده ( سلول بزرگ تر) با گامت نر ( سلول کوچتر) لقاح داده زیگوت تولید می کند

2) زیگوت با تولید دیواره ای ضخیم در برابر شرایط دشوار مقاوم می شود.

بیماری های ایجاد شده توسط آغازیان: 1) مالاریا 2) توکسوپلاسموز 3) اسهال خونی آمیبی 4)برخی بیماری ها در دام ها

آغازیان مفید: 1) آغازیان همزیست در لوله گوارش انسان و جانورانی که انسان از آن ها تغذیه می کند ( آغازیان دارای سلولاز در لوله گوارش گاو) 2) نقش پلانکتون های فتوسنتز کننده در زنجیره های غذایی ( بزرگترین تولید کننده های غذایی و در نتیجه تولید کننده اکسیژن) 3) بزرگترین تجزیه کنندگان ( موثر در چرخه نیتروژن, کربن و فسفر)

چرخه زندگی پلاسمودیم ( عامل مالاریا):

1) پشه آلوده انسان را نیش می زند و به کمک بزاق ( دارای ماده ضد انعقاد خون) اسپوروزئیت ها را به خون منتقل می کنند

2) اسپروزئیت ها سلول های جگر را آلوده و به مروزئیت نمو می یابند

3) مروزئیت ها گلبول های قرمز را آلوده و تکثیر می یابند ( هر 48 ساعت گلبول قرمز می ترکد و مروزئیت ها و مواد سمی آزاد شده و علایم مالاریا شامل تب و لرز و عرق و عطش ایجاد می شود و این چرخه هر 48 تا 72 ساعت یکبار تکرار می شود)

4) بعضی از مروزئیت ها در خون به گامت نمو یافته و با نیش زدن پشه وارد بدن پشه می گردد.

5) گامت ها در بدن پشه با یکدیگر لقاح یافته تولید زیگوت می کند درنهایت در بدن پشه تعداد زیادی اسپوروزئیت تشکیل می شود

درمان و پیشگیری از مالاریا: 1) استفاده از کینین و مشتقات آن برای درمان مالاریا 2) کنترل مالاریا از طریق کاهش جمعیت پشه ها ( پاشیدن حشره کش ها , زدودن محل های زاد و ولد پشه و وارد کرئن جانوران خورنده لارو پشه)فصل یازد هم:قارچ ها

ویژگی های منحصر به فرد قارچ ها ( فرمانروی مستقل):

1) هتروتروف هستند: قارچ ها فاقد کلروفیل و قادر به فتوسنتز کردن نیستند و انرژی مورد نیاز را از تجزیه مواد آلی محیط کسب می کنند.

2) دارای بدن رشته ای هستند: بر خلاف گیاهان که از سلول ها و بافت های مختلفی ساخته شده اند بدن قارچ ها از رشته های بلند و باریک که به دور یکدیگر پیچ خورده و پیکر و ساختار های تولید مثلی را ایجاد نموده ساخته شده است.

3) جنس دیواره سلولی از کیتین است: در حالی که دیواره سلول گیاهی از سلولز است ( کیتین پلی ساکاریدی است که در اسکلت خارجی حشرات هم وجود دارد.

4) دارای میتوز هسته ای می باشند: بر خلاف سایر یوکاریوت ها در قارچ پوشش هسته از پروفاز تا تلوفاز حفظ شده و دوک درون هسته تشکیل و کروموزوم ها را به دو سوی قطب هسته کشانده و پایان تقسیم با نفوذ پوشش هسته به داخل انجام می گیرد.

نکته: قارچ ها بسیار متنوع, برخی تک سلولی و برخی پر سلولی بوده اولین قارچ ها تک سلولی با قدمتی حدود 400 ملیون سال می باشند هر چند به دلیل غیر متحرک بودن و داشتن دیواره سلولی و داشتن اندام ریشه مانند در بعضی ها ابندا آن ها را در فرمانرو گیاهان قرار می دادند.

نکته: قارچ ها هم دارای تولید مثل غیر جنسی و هم جنسی می باشند.

نخینه: پیکر همه ی قلرچ ها به جز مخمر ها از رشته هایی باریکی به نام نخینه تشکیل شده است.

میسلیوم: با رشد نخینه و ایجاد انشعاب توده ای در هم پیچیده و گره خورده به نام میسلیوم حاصل می آید ( نخینه ها ممکن است به طول چندیم متر تشکیل شده باشند که این سازمان دهی موجب افزایش نسبت سطح به حجم و سازگاری جهت جذب غذا می شود.

نکته: نخینه ممکن است دارای دیواره عرضی یا فاقد دیواره عرضی باشد.

نکته: قارچ پنی سیلیوم بر سطح پوست پرتقال می تواند رشد نماید ( بعنوان کپک) و پرزهای سفید و سبزی را ایجاد نماید.

تغذیه در قارچ ها: 1) تجزیه مواد آلی بوسیله آنزیم های گوارشی ترشح شده و تبدیل آن ها به مولکول های قابل جذب

2) تجزیه مواد آلی غیر زنده مثل شاخه ها و برگ ها و اجساد جانروان ( قارچ های ساپروفیت که در چرخه مواد اهمیت دارند )

3) برخی قارچ ها انگل بوده و غذای خود را از سلول میزبان بدست می آورند.

نکته: قارچ ها بر سر منابع غذایی با انسان رقابت می کنند ( حمله به مواد غذایی و مواد غیر غذ ایی )

نکته: برخی قارچ ها بیماری زا هستند مثل قارچ ایجاد کننده زخم در لای انگشتان

نکته: به دلیل توانایی قارچ جهت زیست در شرایط متفاوت از نظر اقتصادی ارزشمند می باشند.

اهمیت قارچ ها: 1) کاربرد مخمر تک سلولی در تهیه نان 2) ایجاد طعم و بوی پنیر 3) تولید آنتی بیوتیک هایی مثل پنی سیلین

تولید مثل غیر جنسی و جنسی در قارچ ها: ( با تولید هاگ ها تولید مثل می کنند)

1) ساختارهای تولید مثلی بر سطح منابع غذایی به سرعت رشد می کنند

2) هاگ ها هاپلویید, کوچک و سبک اند که موجب انتقال آن ها را به کمک جریان هوا در زیستگاه ها می شود.

3) بیش تر قارچ ها دارای تولید مثل غیر جنسی و میتوز می باشند.

4) در تولید مثل جنسی نخینه ها به ملحق شده ایجاد ساختار تولید مثل جنسی را می کنند که با الحاق هسته هایی که مواد ژنتیکی متفاوتی دارند هاگ های جنسی را تولید می کنند.

گروه بندی قارچ ها بر اساس ساختارهای تولید مثلی:

1) زیگومیکوتا :1) تولید هاگ در زیگوسپورانژ 2) نخینه فاقد دیواره عرضی 3) مثل کپک سیاه نان ( ریزوپوس استولونیفر)

2) آسکومایکوتا:1) تولید هاگ جنسی در آسک 2) نخینه دارای دیواره عرضی 3) مثل انواخ مخمر و قارچ فنجانی

3) بازیدیومایکوتا: 1) تولید هاگ جنسی در بازیدیوم 2) نخینه دارای دیواره عرضی 3) مثل قارچ های چتری, پفکی , ژله ای , صدفی , زنگ ها و سیاهک ها

4) دئوترومیست ها ( قارچ های ناقص):1) واقع در شاخه آسکومایکوتا 2) فاقد تولید مثل جنسی 3) قارچ های ایجاد کننده زخم میان انگشتان دئوترومیست می باشند.

فواید قارچ های ناقص از لحاظ اقتصادی: 1) تولید آنتی بیوتیک توسط پنی سیلیوم 2) گونه ی آسپرژیلوس در تخمیر سس سویا و تولید اسید سیتریک نقش دارد 3) برخی طعم دهنده پنیر می باشند.

زیگومیکوتا :1) ساختار تولید مثلی آن ها دارای دیواره های ضخیم می باشند و زیگوسپورانز نام دارد.

2) محل زندگی ریزوپوس و سایر زیگومیست ها در خاک بوده و تغذیه آن ها از مواد جانوری و گیاهی است.

3) تولید مثل غیر جنسی شایع تر از تولید مثل جنسی است .

استولون: میسلیوم هایی که روی سطح نان رشد می کند.

ریزوئید: نخینه هایی که توسط آن ها قارچ درون نان نفوذ می کنند.

فصل یازد هم:قارچ ها

تولید مثل غیر جنسی در زیگومیست ها: 1) تولید هاگ ها ی هاپلویید در اسپورانژیوم 2) بعد از بلوغ هاگ ها توسط باد پراکنده شده و در مکان های جدید می رویند و ایجاد میسلیوم های جدید را می نمایند.

تولید مثل جنسی در زیگومیست ها:

1) دو نخینه (+ و- ) به سوی یکدیگر رشد نموده و دو اتاقک را می سازند که درون هر کدام چندین هسته هاپلویید موجود است.

2) از ادغام هسته های هاپلویید چندین زیگوت دیپلویید حاصل می شود که سلول محتوی چندین زیگوت به زیگوسپورانژ تبدیل می شود

3) در شرایط مساعد زیگوت های موجود در زیگوسپورانژ میوز انجام داده و می رویند.

4) هاگ هاب هاپلویید درون زیگوسپورانژ توسط باد پراکنده می شود( هاگ های غیر جنسی در اسپورانژ ایجاد می شوند)

آسکومایکوتا:1) ساختار تولید مثلی آن ها کیسه ای میکروسکوپی به نام آسک و محل تولید هاگ هاست. 2) آسکوکارپ نخینه های به بافته ای فنجانی شکل که درون آن آسک ها تشکیل می شوند 3) مخمر به آسکومیست های تک سلولی گفته می شود 4) معمولا دارای تولید مثل غیر جنسی و گاهی تولید مثل جنسی دارند.

مخمرها: 1) ساکارومایسز سرویزیه یا مخمر نان جهت تولید نان 2) کاندیدا آلبیکنز که عامل بیماری برفک دهانی است ( ایجاد کننده زخم های سفید و شیری در دهان, لب ها و گلو)

نکته: بیش تر مخمر ها با جوانه زدن تولید مثل می کنند ( سلول کوچکی از سلول بزرگ تولید می شود)

تولید مثل غیر جنسی در آسکومیست ها: 1) تشکیل هاگ ها در نوک نخینه ها ( درون کیسه یا ساختاری خاص قرار ندارند)

2) هاگ ها با جریان هوا پراکنده شده در محل جدید و ایجاد میسلیوم هایی جدید را می کنند.

تولید مثل جنسی در آسکومیست ها:

1) دو نخینه قارچ (+ و - ) با هم ادغام شده و هسته های هاپلویید از یک قارچ به قارچ دیگر می رود

2) هسته های دو قارچ بدون ادغام شدن با یکدیگر جفت شده و از رشد نخینه ها آسکوکارپ تشکیل می شود.

3) برخی هسته های جفت شده با هم ادغام شده زیگوت دیپلوید حاصل شده که از میوز آن چهار هسته هاپلویید ایجاد می شود.

4) چهار هسته هاپلویید با میتوز به هشت هسته هاپلویید تبدیل شده و هر کدام یه هاگ نمو می یابند هاگ ها درون آسک قرار گرفته و بعد از بلوغ رها می شوند.

بازیدیومایکوتا:1) ساختار تولید مثلی آن ها گرز مانند بوده و هاگ ها روی آن تشکیل می شود و بازیدیوم نام دارد.

2) تولید مثل غیر جنسی در بازیدیومیست ها نادر بوده و فقط در سیاهک ها و زنگ ها ( عوامل بیماریزا ) به فراوانی روی می دهد

نکته: بسیاری قارچ ها ی چتری بی ضررند اما بعضی مثل آمانیتا موسکاریا کشنده است.

تولید مثل جنسی در بازیدیومیست ها: 1) تشکیل هاگ ها در بازیدیوم های زیر شکاف های زیر کلاهک

2) درون هر بازیدی دو هسته هاپلویید ادغام شده و هسته دیپلویید حاصل می آید

3) از میوز هسته دیپلویید چهار هسته هاپلویید ایجاد می شود که از رویش هر یک نخینه های هاپلویید ایجاد می شود

4) نخینه های دو قارچ با هم ادغام شده و از رشد نخینه های ادغام شده چتر حاصل می آید.

همزیستی قارچ ها: بین قارچ با یک فتوسنتز کننده که از نوع همیاری می باشد که جز هتروتروف یا قارچ مواد معدنی را جذب نموده و بخش فتو سنتز کننده مولکول های آلی را می سازد.

قارچ – ریشه ای: 1) رابطه همیاری بین قارچ و ریشه گیاه 2) نخینه انتقال دهنده فسفر و سایر مواد معدنی و گیاه تامین کننده کربوهیدرات مورد نیاز 3) در قارچ ریشه ای نخینه ممکن است به درون ریشه نفوذ کند یا به دور آن بپیچد 4) ساختارهای ریشه مانند گیاهان ابتدایی غالبا قارچ – ریشه ای است( علت رشد گیاهان ابتدایی در خاک های غیر حاصل خیز اولیه ) 5) قارچ – ریشه ای در بعضی از گیاهان آوندی نیز دیده می شود

نکته: در بسیاری مواقع قارچ – ریشه ای به درون ریشه ها نفوذ نمی کند مثل همزیستی بین قارچی از بازیدیومیست ها با نوعی خاصی از گیاهان مثل کاج – بلوط و بید

گلسنگ: همزیستی بین قارچ با یک فتوسنتز کننده مثل جلبک یا سیانو باکتر یا هر دو آن ها( بخش فتوسنتز کننده تامین کننده کربوهیدرات و بخش قارچ تامین کننده مواد معدنی و محافظت کننده می باشد)

نکته: در بشتر گلسنگ ها جز قارچی نوعی آسکومیست است.

نکته: بخش فتوسنتز کننده در میان لایه های نخینه پنهان شده و نور از این لایه ها به آن نفوذ می کند.

نکته: ساختار محکم قارچ ها موجب تحمل شرایط سخت می شود.

نکته: گلسنگ ها اولین جانداران اکوسیستم ها بوده و نقش کلیدی در ایجاد اکوسیستم ها دارند ( چون قادر به تثبیت نیتروژن می باشند) و با خرد کردن سنگ ها محیط را برای ورود دیگر جاندران مهیا می کند.

محل زیست گلسنگ ها: 1) بیابان های بایر 2) قطب شمال 3) روی خاک بدون گیاه 4) صخره های داغ 5) روی تنه درختان

نکته: گلسنگ ها مقاوم به خشکی و انجماد بوده و در شرایط سخت به آهستگی رشد می کنند. نمونه های ساکن در کوهستان چند هزار سال عمر می کنند و جز کهن ترین جاندران زمین هستند. حساس به تغییرات شیمیایی می باشند

منيع: وبلاگ موضوعات گوناگون زيست شناسي
تعداد بازديد : 2217
مطالب مرتبط
پاور پوینت های زیست شناسی 1 دوم تجربی
جزوه آموزشی درس زیست شناسی ۱ فصل دوم
نمونه سوالات تکمیلی سال دوم دبیرستان رشته تجربی ویژه ترم اول
نمونه سوالات تکمیلی سال اول دبیرستان ویژه ترم اول
آموزش تصویری دیابت ،‌ زیست شناسی
ماهیچه های بدن انسان‎
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی